Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Kiemelt / STRENNA 2018

STRENNA 2018

STRENNA 2018

2017-12-28 Csütörtök   |   #Kiemelt   |   KIEMELT   |   ARCHIVÁLT

strenna  •

„GYAKOROLJUK A MEGHALLGATÁS ÉS AZ ELKÍSÉRÉS MŰVÉSZETÉT” – A strenna jelmondata összecseng a szamariai asszony szívből jövő kérésével, amelyet Jézushoz intéz Jákob kútjánál. A Vele való találkozás során az asszony úgy érzi, meghallgatják, tisztelik és értékelik őt. És íme, a szíve arra ösztönzi, hogy még értékesebbet kérjen: “Uram, add nekem azt a vizet” (az élő vizet, amit felkínáltál nekem).

Ennek az evangéliumi résznek a vezérfonalát követve fogunk rávilágítani arra, a következő Püspöki Szinódus témáját is figyelembe véve (A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás), hogy mennyire fontos a meghallgatás és az elkísérés művészetét gyakorolni az egész Szalézi Család és missziója számára. Mennyire fontos az ehhez szükséges feltételek biztosítása; hogy mennyire fontos a szolgálat, amelyet magában hordoz, mind a másik meghallgatása, mind elkísérése a keresztény hitben és hivatásban való fejlődés útján.

I. EGY TALÁLKOZÁS, AMELYET NEM LEHET FIGYELMEN KÍVÜL HAGYNI

Elmélkedésünk kiindulópontja, annak az evangéliumi részlet nyugodt és mélyreható átolvasása kell, hogy legyen, amelyet úgy ismerünk “beszélgetés a szamariai asszonnyal” (Jn 4, 3-42). Ez egy ikonikus találkozás, amelynek során megfigyelhetjük, az Úr hogyan lép vele kapcsolatba, milyen viszonyt alakít ki kettejük között, ennek mi lesz az eredménye, és mik lesznek a következményei az asszony életére nézve.

Odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus azt mondta neki: "Adj innom!" Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy élelmet vegyenek. A szamariai asszony akkor azt mondta neki: "Zsidó létedre hogyan kérhetsz te inni tőlem, aki szamariai asszony vagyok?" (Jn 4, 7-9).

Jézus kiszolgáltatott és sebezhető helyzetbe kerül. A szamaritánus asszony számára ő egy idegen, aki szomjazik, a kút mély, nem tud mivel vizet húzni magának.

Az elbeszélésből arra következtethetünk, hogy az asszonynak kétes hírneve van, családi állapota nem rendezett.

Ezenkívül, Jézus és a szamaritánus asszony között bizonyos etnikai és vallási ellentétek is vannak, az akkori szokások szerint szégyenteljes és törvénysértő volt vizet kérni ettől az asszonytól.

 A mi nézőpontunkból megfigyelhetünk valami nagyon érdekeset: egy profán hely a szabadban, egy kút a puszta közepén, az Istennel való találkozás helyévé alakul át.

Jézus, aki a főszereplője és irányítója a találkozásnak, a meghallgatásnak és a beszélgetésnek, felvázolja a követendő stratégiát, amely a másik ember és a helyzet meghallgatásával kezdődik.

Számunkra, manapság a MEGHALLGATÁS valódi művészetté lett. “Szükséges, hogy gyakorlatra tegyünk szert a meghallgatás művészetében, ami több mint a puszta hallgatás. A másikkal való kommunikációban az első a szív ama képessége, amely lehetővé teszi a közelséget, ami nélkül nincs igazi lelki találkozás.”[1]

Ennek a meghallgatásnak a kiindulópontja a találkozás, amely lehetőséget teremt egy valódi és teljes emberi kapcsolat kialakítására, „tiszteletteljes és együttérzéssel telt tekintettel, mely egyszerre gyógyít, bátorít és érlel a keresztény életben.”[2]

 Ha a találkozás ilyen, a meghallgatás többek között ezt fogja jelenteni:

Ez a fajta meghallgatás vezet el minket a mai fiatalok megértéséhez, és olykor szüleik és a velünk kapcsolatban álló emberek megértéséhez is. Mert a fiatalok nem annyira kísérőt keresnek, amikor hozzánk fordulnak, hanem az élethelyzetükből adódó problémák lökik oda őket, mint például kétségek, nehézségek, konfliktusok, feszültségek, meghozandó döntések, problémás helyzetekkel való szembenézés.
És általában azok fordulnak hozzánk, akik felé már megtettük az első lépést. Olykor pont ezek a véletlen találkozások nyitják meg a kapukat egy új, gazdagító út felé...
Így történt ez Jézussal is, amikor találkozott a szamariai asszonnyal, aki csak vízért ment a kútra.

II. EGY TALÁLKOZÁS, AMELY ELŐRE LENDÍT

10Jézus azt felelte: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki mondja neked: ‘adj innom’, talán te kérted volna őt, és ő élő vizet adott volna neked.” 11Az asszony így szólt: „Uram, nincs is mivel merítened, a kút pedig mély; honnan vennéd hát az élő vizet? (...)” 13Jézus azt felelte: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, 14de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, hanem a víz, amelyet adok neki, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." 15Erre az asszony így szólt: "Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam, és ne járjak ide meríteni!” (Jn 4, 10-15)

* Jézus, mint bölcs mester és beszélgetőpartner ügyesen él a szó adta lehetőségekkel, hogy megismerkedjen az emberekkel.

*Jézus, aki a másik ember, a beszélgetőpartnere javát keresi, nem hoz erkölcsi ítéletet felette, nem tanúsít szemrehányó magatartást, hanem személyes, közvetlen kapcsolatot teremt vele.

*Jézus, mint az Emberiség ismerője, figyelmes és valóban érdekli őt beszélgetőpartnereinek belső világa; olvas a szívükben, kifürkészi és tudja, hogyan lehet megfejteni őket.

Az Úrnak ez a fajta gondolkodásmódja világossá teszi számunkra, mennyire fontos a tisztánlátás és felismerés adománya.

Az Egyház hagyományában a tisztánlátás keresését sokféle helyzetben alkalmazták: például, felismerni az idők jeleit, vagy tisztán látni az erkölcsös cselekvés módját, vagy a lelki tisztánlátás terén, hogy a keresztény életet a maga teljességében lehessen megélni, felismerve saját személyes küldetésünket.

Mindezek során elengedhetetlen az Úrral folytatott párbeszéd és a Szentlélek szavának meghallgatása. Van azonban néhány alapvető előfeltétele a tisztánlátás folyamatának.

Ezek mind olyan helyzetek, amelyek ösztönözhetik vagy segíthetik a tisztánlátás folyamatát, amelynek három alappillére van - amint Ferenc pápa javasolja a Szinódust előkészítő levelében[4] - a felismerés, az értelmezés és a választás[5].

- FELISMERÉS[6], annak fényében, amit a Szentlélek sugall.

- ÉRTELMEZÉS[7]

Elérkezünk így ahhoz a pillanathoz, amikor az embernek, a fiatalnak, a vőlegénynek vagy a menyasszonynak ..., döntést kell hoznia, gyakorolva az autentikus emberi szabadságot és a személyes felelősségvállalást. A szamaritánus asszonynak egy belső döntést kellett hoznia arról, hogy nem vesz tudomást Jézus szavairól és folytatja életét mintha mi sem történt volna, vagy engedi, hogy hasson rá Jézus annyira, hogy visszamegy a városba és elhívja a lakosokat, mert az az ember ott, a kútnál megérintette teljes lényét.

A tisztánlátás – mondja a pápa – „a legfontosabb eszköz, amely lehetővé teszi, hogy oltalmazzuk lelkiismeretünk sérthetetlen helyét”[9], mert „arra vagyunk hivatottak, hogy formáljuk, és ne helyettesítsük azt[10], követve Jézus példáját, aki a szamaritánus asszonnyal folytatott párbeszédben elkíséri őt saját életének igazsága és legbelsőbb lényege felé.

III. EGY TALÁLKOZÁS, AMELY MEGVÁLTOZTATJA AZ ÉLETET

27Ekkor odaérkeztek a tanítványai, és elcsodálkoztak, hogy asszonnyal beszélgetett. Mégsem kérdezte egyikük sem: „Mit akarsz, vagy mit beszélsz vele?” 28Az asszony pedig otthagyta az edényét, elment a városba, és szólt az embereknek: 29”Gyertek, lássátok azt az embert, aki elmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Vajon nem ő a Krisztus?” 30Azok erre kimentek a városból, és odamentek hozzá. (...)

 39Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne az asszony szavára, aki bizonygatta: „Elmondott nekem mindent, amit cselekedtem.” 40Amikor tehát a szamaritánusok odamentek hozzá, kérték őt, hogy maradjon náluk. Két napig ott is maradt. 41Ekkor már sokkal többen hittek az ő tanítása miatt. 42Az asszonynak pedig azt mondták: „Most már nem a te beszéded miatt hiszünk, hanem mert mi magunk hallottuk, és tudjuk, hogy ő valóban a világ Üdvözítője.” (Jn 4, 27-30, 39-42).

Mint Jézus ... elkísérve

Számos olyan elbeszélés van a Bibliában, amelyek elsősorban arról szólnak, hogy Isten biztosítja népét, hogy végig kíséri őket útjukon.

Az Ó- és az Újszövetség határán, Keresztelő János úgy jelenik meg, mint az Evangéliumok első lelki kísérője, még Jézus előtt. János azért tehetett tanúságot és készíthette elő az utat mert Isten szólt a szívében.

Maga Jézus az Új Testamentumban sokszor “felebaráttá” és útitárssá lesz, hogy tanítása és találkozásai személyesek legyenek.

Az Úr találkozása a szamaritánus asszonnyal megmutatja, hogy Isten Lelke mily módon tevékenykedik az emberek, férfiak, nők szívében. Abban az emberi szívben, amely törékenysége és bűnei okán, nem kevésszer, zavarodottnak és megosztottnak érzi magát, mert átjárja a felgyorsult világunk által közvetített, olykor egymásnak ellentmondó rengeteg információ.[11]

Ezzel szemben a személyes elkísérés a keresztény lelkiségi hagyomány egy rendkívül hiteles megoldásának tűnik, célja a hívek támogatása, hogy birtokába kerüljenek azon eszközöknek és forrásoknak, amelyek lehetővé teszik, hogy felismerjék az Úr jelenlétét, szavát és hívását.

Hogyan értelmezhetjük az a szót, elkísérés? Például, “mint egy formája a folyamatos párbeszédnek társak között, azért hogy elkísérve Befogadják az életet”[12]; egy dialógus, amelynek végső célja, hogy elősegítse az ember és az Úr közötti kapcsolatot, segítve a felmerülő akadályok leküzdését.

Amint Jézus minden találkozásában, úgy az elkísérés folyamatában is szükség van:

Ezért elkísérni azzal jár, hogy:

Mindezt a “fejlődés pedagógián” keresztül, amely oly gyakori a lelkiségi hagyományban. “A keresztény életet fokozatos módon éljük meg, különböző mélységi fokozatok szerint és állandó nyitottsággal fejlődésre.”[13]

            - Olyan fejlődési folyamatok szerint, amelyeket sem belüről, sem kívülről nem szabad erőltetni.

            - Egészen addig, amíg tudatába nem kerülünk magának a fejlődési folyamatnak és magunkévá nem tesszük; hiszen a Szentlélek indítja be ezt a folyamatot mindenkiben.

IV. MELYEK LEGYENEK A LELKIPÁSZTORI TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZŐ LÉPÉSEI?

Ez lesz a Strenna utolsó része, amit majd év végén fogok bővebben kifejteni, mert egy lelkipásztori programról van szó. Hivatkozni fogok az Egyház jelenlegi lelkipásztori stratégiájának kulcs elemeire, és arra is, ami a mi szalézi lelkiségünk sajátja. A következő témák kidolgozását tervezem, amelyek közül csak néhány lehetséges fejezetcímet közlök:

 

Ángel Fernández Artime SDB
rendfőnök

-----------------------------------------------------------------------

[1] EVANGELII GAUDIUM 171

[2] EG 169

[3] “Minden fiatalnak ... van egy hozzáférési pontja és a nevelő elsődleges kötelessége, hogy megkeresse ezt a pontot, ezt az érzékeny húrt a szívében.” Id.:. MB V, 367 e 266, citazione da CG 23, N.º 151

[4] Francesco, A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás. 15. rendes általános püspöki szinódus. Előkészítő dokumentum és kérdőív. Elle Di Ci, Leumann (Torino) 2017, 22-65.

[5] Ibid, p. 44, id.: EG 51.

[6] Id.: Ibid, p. 45-46.

[7] Id.: Ibid, p. 46-47.

[8] Id. Ibid, p. 47-48

[9] Ibid, p.40, n.2

[10] AMORIS LAETITIA 37

[11] Ferenc pápa. Szinódus dokumentuma. o.c. p. 50

[12] Lola Arrieta, Aquel que acompaña sale al encuentro y regala preguntas de vida para andar el camino (Apuntes provisionales). Simposio CCEE. Barcelona, 2017, 11.

[13] Stefano de Fiores, Itinerario espiritual. Voz en Nuevo Diccionario de Espiritualidad, Paulinas, Madrid, 2004, p.755.

 

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Róma - Kihirdették a 2024-es strenna témáját

Róma - Kihirdették a 2024-es strenna témáját

#Szalézi világ 2023-08-08, Kedd

Mint minden évben, az Egyetemes Tanács nyári plenáris ülésének végén a rendfőnök nyilvánosságra hozta a következő év strennáját, amely 2024-re így..

Olaszország – „Az élet bennünk” - dal, amelyet a 2023-as strenna ihletett

Olaszország – „Az élet bennünk” - dal, amelyet a 2023-as strenna ihletett

#Szalézi világ 2023-02-05, Vasárnap

A 2023-as strenna ihletésére a torinói Segítő Szűz Mária-bazilika zenei animációjáért felelős szalézi atya, Maurizio Palazzo egy új zenei művet..

Olyanok legyünk, mint a kovász!

Olyanok legyünk, mint a kovász!

#Aktuális 2023-02-05, Vasárnap

Mint minden évben, Ángel Fernández Artime rendfőnök, Bosco Szent János tizedik utóda és a szalézi rend elöljárója most is adott nekünk egy „strennát”:..

Óbuda - Szalézi munkatársak formációfelelőseinek találkozója 2023

Óbuda - Szalézi munkatársak formációfelelőseinek találkozója 2023

#Magyar Tartomány 2023-01-21, Szombat

A szalézi munkatársi csoportok formációfelelősei találkoztak január 21-én, szombaton Óbudán, a Don Bosco Oratórium és Közösségi Házban.

STRENNA 2023 – Videó magyar fölirattal is!

STRENNA 2023 – Videó magyar fölirattal is!

#Magyar Tartomány 2023-01-14, Szombat

Már magyar föliratozással is megtekinthetik az érdeklődők azt a videót, amely a képek erejével kíséri és illusztrálja az idei strenna üzenetének..

Címkék

 • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • ...
Összes címke
< Vissza a főoldalra