Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Michele Rua, aki a forrást folyóvá tette

Michele Rua, aki a forrást folyóvá tette

Michele Rua, aki a forrást folyóvá tette

2022-10-28 Péntek   |   #Szalézi világ   |   ARCHIVÁLT

boldoggáavatás  • évforduló  • prédikáció  •

2022. október 29-én ünnepli a Szalézi Család Don Bosco első utóda, Don Michele Rua boldoggá avatásának 50. évfordulóját.

Híresek VI. Pál homíliájának szavai, amelyek 1972. október 29-én, Rua Mihály boldoggá avatásán hangzottak el:

Tiszteletreméltó Testvérek és Kedves Fiaink,

 

Áldjuk az Urat!

Itt vagyunk: Don Ruát "Boldoggá" nyilvánítottuk!

Újabb csoda történt: az Egyház karjai által az emberiség tömege fölé emelte ezt az embert, akit a kapott kegyelem birtokában és felemelve, segítve azzal, amit egy hősiesen hűséges szív lehetővé tett, egy másik, fényesebb síkon emelkedik ki, és vonzza a csodálatot és az áhítatot, amit azok a testvéreink és nővéreink megengedtek, akik a másik életbe átlépve elérték a boldogságot a mennyek országában.

Egy pap sovány és jól bejáratott profilja, csupa szelídség és jóság, kötelességtudat és áldozatvállalás, most már felismerhető a történelem horizontján, és ott is marad örökre: ő P. Michael Rua, "Boldog"!

Örültök? Felesleges lenne ezt megkérdezni a Szalézi Családtól, akik ma itt örülnek velünk és szerte a világon, örömet sugározva az egész Egyházban. Bárhol is vannak Don Bosco fiai, a mai nap ünnepnap számukra. És különösen a torinói egyház számára ünnep, a frissen boldoggá avatott szülőföldjén, amely most egy új papi személyiséget lát a modern választottjainak sorában, amely dokumentálja polgári és keresztény származásának erényeit, és amely minden bizonnyal a jövőben is gyümölcsözőnek ígérkezik.

Don Rua, "boldoggá van avatva". Most nincs itt az ideje, hogy leírjuk az életét, és hogy dicshimnuszokat zengjünk. Története már mindenki számára jól ismert. A jó szaléziak bizonyára soha nem mulasztják el hőseik ünneplését; és ez az erényeiknek kijáró tiszteletadás az, ami népszerűsítésükkel kiterjeszti példájuk hatókörét és megsokszorozza jótékony hatásait; eposzt teremt korunk épülésére.

Így most, ebben a pillanatban, amikor örömteli izgalom tölti be lényünket, inkább elmélkedünk, mint hallgatunk. Nos, akkor elmélkedjünk egy pillanatra Don Rua egyik jellegzetes vonásán, azon az aspektuson, amely meghatározza őt, és amely mindent elmond egy egyszerű pillantással, lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük őt.

Ki is az a Don Rua?

Ő Don Boscónak, a szaléziak szent alapítójának első utóda.

És miért van Don Rua most boldoggá avatva, azaz megdicsőítve? Éppen azért van boldoggá avatva és dicsőítve, mert utód, vagyis olyan valaki, aki folytat valamit: fiú, tanítvány, utánzó; valaki, aki - másokkal együtt, tudjuk jól, de elsősorban mások között - iskolát teremtett a Szent példájából, mondhatnánk, személyes munkásságának kiterjesztett intézményét az egész világon; történelmet csinált az életéből, szellemiségét kormányzásából, és szentségéből modellt; a feltörő forrásból folyót teremtett.

Emlékezzünk vissza az evangéliumi példázatra: "Ez a mag kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél, fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai között." (Mt 13,32). A Szalézi Családnak, amely csodálatos termékeny, az elmúlt évszázadban és a mi évszázadunkban az Egyház örökös életerejének egyik legnagyobb és legjelentősebb jelensége, Don Boscóban vannak a gyökerei, állandósága pedig Don Ruában.

Ő az az utód, aki azoktól a szerény valdoccói kezdetektől kezdve szolgálta a szalézi művet a maga kiterjedt erényességében, megértette a összetételének boldogító természetét, szövegszerű következetességgel, de mindig intelligens újszerűséggel fejlesztette tovább. Don Rua volt a leghűségesebb, ezért a legszerényebb és a legméltóbb Don Bosco fiai közül. Ez már nagyon jól ismert; nem fogunk idézetekkel szolgálni, amelyeket a frissen boldoggá avatott életéről szóló dokumentumok bőséggel nyújtanak. Csak egy gondolatot fogunk felvetni, egy olyat, amelyet különösen ma nagyon fontosnak tartunk; ez a modern kultúra jó és rossz oldalainak az egyik legtöbbet vitatott értéket érinti; a hagyományról van szó. Don Rua hagyományt teremtett.

Olyan hagyományt, amelynek a humán tudományokban, például a történelemben vagy a filozófiában vannak tudósai és tisztelői, a gyakorlati tudományokban nem tisztelik annyira, ahol inkább a hagyományokkal való szakítás - forradalom, fejvesztett megújulás, eredetiség, amely kevés időt szán más gondolkodási irányzatokra; függetlenség a múlttól, szabadság minden kötöttségtől. Úgy tűnik, ez vált a modernitás normájává, a haladás feltételévé.

Nem vitatkozunk azzal, ami üdvös és elkerülhetetlen ebben a jövőbe hajló, az időben, a tapasztalatokban és a körülöttünk lévő valóság meghódításában előrehaladó életszemléletben; de figyelmeztetünk arra a veszélyre és kárra, amit az örökség vak elutasítása jelent, amelyet a múlt bölcs és szelektív hagyományokon keresztül ad át az új nemzedékeknek. Ha nem vesszük kellőképpen figyelembe ezt az átadási folyamatot, elveszíthetjük a civilizációban felhalmozott kincseket, és kénytelenek leszünk azt látni, hogy fejlődés helyett visszafejlődünk, és kénytelenek leszünk mindent újrakezdeni, kimerítő erőfeszítéssel. Elveszíthetjük a hit kincsét, amelynek emberi gyökerei a múltbeli történelem meghatározó pillanataiban gyökereznek, hogy hajótörést szenvedjünk az idő titokzatos, zavaros tengerén, és ne legyen se fogalmunk, se kapacitásunk az előttünk álló útra.

Ez egy hatalmas diskurzus, amely azonban az emberi pedagógia korai lapjairól származik, és amely legalább arra utal, hogy még mindig érdemes lehet az idősebbek bölcsességének ápolása. Nekünk, az Egyház gyermekeinek arra a kötelességére és szükségére utal, hogy a hagyományból merítsük azt az örök, barátságos fényt, amellyel a távoli és közelmúltbeli múlt megvilágítja a jövőnk útját. Számunkra azonban a Don Ruával szembesített beszéd egyszerű és elemi, de ezért nem kevésbé megfontolásra méltó.

Mit tanít nekünk Don Rua? Hogyan volt képes felemelkedni a paradicsomi dicsőségbe és a magasztalásba, amelyet az Egyház ma ad neki?

Pontosan, ahogy mondtuk, Don Rua arra tanít minket, hogy olyan emberek legyünk, akik folytatnak valamit; vagyis követők, tanítványok, tanítók, ha úgy tetszik, mert egy nagyobb Mester tanítványai vagyunk. Hadd terjesszük ki a tanulságot, amely tőle származik: arra tanítja a szaléziakat, hogy maradjanak szaléziak, alapítójuk mindig hűséges fiai; majd mindenki más számára megtanítja a tanítóhivatal tiszteletét, amely a keresztény élet gondolkodását és gazdaságát irányítja. Maga Krisztus, mint az Atyától származó Ige, aki Messiásként a rá vonatkozó kinyilatkoztatás végrehajtója és tolmácsolója, azt mondta magáról: "Tanításom nem tőlem való, hanem attól, aki küldött engem." (Jn 7,16)

A tanítvány méltósága a Mester bölcsességétől függ.

A tanítvány utánzása már nem passzív, nem szolgai, hanem kovász, tökéletesség (vö. 1Kor 4,16). A tanítvány képessége saját személyiségének kibontakoztatására valójában a nevelő absztrakt művészetéből ered, amelyet pontosan nevelésnek nevezünk, olyan művészetnek, amely a tanítvány erényes tulajdonságainak logikus, de szabad és eredeti kibontakozását irányítja.

Azt próbáljuk elmondani, hogy azok az erények, amelyekkel Don Rua példaképül szolgál számunkra, és amelyeket az Egyház a boldoggá avatása alkalmából felelevenített, a szentség prófétai iskolájának alázatos híveinek evangéliumi erényei maradnak; az alázatosoké, akiknek az istenség és az emberiség legmagasabb titkai tárulnak fel (vö. Mt 11,25).

Ha Don Rua valóban Don Bosco példája és munkássága első folytatójának mondható, akkor örömmel gondolunk rá és tiszteljük őt mindig az alázat és a függőség ezen aszketikus aspektusából; de soha nem feledkezhetünk meg e nagyszerű kis ember aktív aspektusáról sem, annál is inkább, mivel mi, akiknek nem idegen korunk gondolkodásmódja, hajlamosak vagyunk egy ember nagyságát a cselekvőképességével mérni. Látjuk, hogy az apostoli tevékenység atlétája előtt állunk, aki mindig magán viselte Don Bosco bélyegét, de saját dimenziói fejlődtek ki, amelyek Don Rua szellemi és emberi nagyságát adták.

Valójában az ő küldetése nagyszabású volt. Életének életrajzírói és kritikusai olyan hősies erényeket fedeztek fel benne, amelyek az Egyház előfeltételei a boldoggá avatás és szentté avatás pozitív kimenetelének, és amelyek az isteni kegyelem rendkívüli bőségét, a szentség első és legnagyobb okát feltételezik és tanúsítják.

A küldetés, amely Don Ruát naggyá teszi, külsőleg két különböző irányba terjed, amelyek azonban Isten országának e hatalmas munkása szívében összefonódnak, és - mint általában - azon az apostolkodáson alapulnak, amelyet a Gondviselés kijelölt neki: a szalézi kongregáció és az Oratórium, vagyis az ifjúságért végzett munkák és más koronázó munkák.

Itt dicséret illeti azt a hármas szerzetesi családot, amely először Don Boscóból, majd Don Ruából gyökerezik: a szaléziakat, a Segítő Szűz Mária Leányait és a szalézi munkatársakat, amelyek mindegyike Boldunk módszeres és fáradhatatlan lendületének köszönhetően csodálatos fejlődésnek indult. Elég csak arra emlékeztetni, hogy kormányzásának húsz éve alatt a Don Bosco által az ő életében alapított 64 szalézi ház száma 34-el nőtt. A Biblia szavainak pozitív értelme jön az ajkunkra: "Isten ujja ez!" (2Móz 8,19).

Don Ruát dicsőítve dicsőítjük az Urat, aki rajta, testvéreinek növekvő sorain és a szalézi munka gyors növekedésén keresztül akarta megmutatni jóságát és erejét, amely még napjainkban is kimeríthetetlen és csodálatos életerőt képes támasztani az Egyházban, és apostoli erőfeszítéseivel a lelkipásztori munka új területeit kínálja fel, amelyeket a rohamos és rendezetlen társadalmi fejlődés nyitott meg a keresztény civilizáció számára. És velük együtt örömmel és reménységgel ünnepelve üdvözöljük ennek a fiatal Szalézi Családnak minden fiát és lányát, akik ma a frissen boldoggá avatottak baráti és atyai tekintete alatt még biztosabban lépnek a Don Bosco már kipróbált és bevált hagyományának szilárd, egyenes útján.

Akkor a szalézi művek felragyognak előttünk, megvilágítva a Szent alapító és Boldog utódának új ragyogása által.

Rátok tekintünk, a nagy szalézi iskola fiataljai! Arcotokon és szemetekben látjuk annak a szeretetnek a tükröződését, amelyet Don Bosco és Don Rua, valamint minden tegnapi, mai és minden bizonnyal holnapi társuk nagyszerűvé tettek számotokra. Mivel olyan kedvesek vagytok nekünk, gyönyörűek vagytok számunkra, és örömmel látunk benneteket boldognak, élénknek és modernnek; fiatalok vagytok, akik felnőttek és tovább fejlődnek a sokoldalú és gondviselésen alapuló szalézi munkában! Milyen megindítóak azok a rendkívüli dolgok, amelyeket Bosco Szent János és Boldog Rua Mihály  szeretetének zsenialitása és ezer és ezer követője képes volt létrehozni számotokra; különösen értetek, egyszerű emberek gyermekei, értetek, akiknek segítségre és támogatásra, oktatásra és nevelésre, munkára és imára való felkészítésre van szükségetek; értetek, ha a szerencsétlenség gyermekei vagytok, vagy idegen földön várjátok, hogy valaki segítsen a barátság, a kedvesség, az öröm bölcs, megelőző pedagógiájával. Tudják, hogyan kell játszani és párbeszédet folytatni veletek, jóvá és erőssé tenni benneteket azáltal, hogy derűssé, tisztává, jóvá és hűségessé tesznek. Segítenek felfedezni az élet értelmét és szépségét, és megtanítanak arra, hogy Krisztusban mindent harmóniában találjatok! Mi benneteket is köszöntünk ma, és azt akarjuk, hogy mindannyian, a legkisebbektől a legnagyobbakig, a szalézi gyakorlóterek boldog, szorgalmas, tanulékony fiataljai legyetek a városokban és vidéken, iskolákban és sportpályákon élő kortársaitokkal együtt, mindannyian, akik fáradoztok és szenvedtek, mindannyian, akik katekizmust tanultok az osztálytermekben és a templomokban, igen, szeretnénk mindannyiótok figyelmét azonnal felhívni, és meghívni benneteket, hogy emeljétek tekinteteket a mi új Boldog Rua Mihály atyánkra, aki annyira szeretett benneteket, és aki most megáld benneteket a mi kezünk által, amely Krisztus keze akar lenni, egyenként és mindannyiótokat együtt.

(Osservatore Romano, 1972. október 30.)

 

 Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Öt éve távozott közülünk Havasi József atya

Öt éve távozott közülünk Havasi József atya

#Magyar Tartomány 2024-06-05, Szerda

A magyar Szalézi Család hálával és tisztelettel emlékezik Havasi József atyára, az újraindulás legendás tartományfőnökére, aki öt éve, 2019. június..

Bódi Mária Magdolna hivatalosan is vértanú

Bódi Mária Magdolna hivatalosan is vértanú

#Egyház 2024-05-27, Hétfő

Örömteli hír a magyar egyház számára, hogy a Szentatya május 23-án engedélyezte a dekrétum kihirdetését „Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna világi..

Pakisztán – Lezárult Akash Bashir boldoggáavatási ügyének egyházmegyei szakasza

Pakisztán – Lezárult Akash Bashir boldoggáavatási ügyének egyházmegyei szakasza

#Szalézi világ 2024-03-17, Vasárnap

2024. március 15-én, pénteken a pakisztáni Lahore-ban található Szent Szív katedrálisban Sebastian Francis Shaw OFM érsek hivatalosan lezárta a két évvel..

Hogy Don Bosco álmai és a mi álmaink valóra váljanak - a nuncius homíliája

Hogy Don Bosco álmai és a mi álmaink valóra váljanak - a nuncius homíliája

#Magyar Tartomány 2024-02-25, Vasárnap

Excellenciás és Főtisztelendő Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius homíliája a Bosco Szent János ünnepe alkalmából bemutatott szentmisén...

Olaszország - Tiszteletreméltó Luigi Olivares születésének 150. évfordulója

Olaszország - Tiszteletreméltó Luigi Olivares születésének 150. évfordulója

#Szalézi világ 2023-10-19, Csütörtök

2023. október 18-án, szerdán volt Tiszteletreméltó Luigi Olivares szalézi püspök születésének 150. évfordulója (Corbetta, Olaszország, 1873. október 18...

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Kazincbarcika - Jubilált a Karitász csoportDon Michele Rua boldoggá avatásának 50. évfordulóján >