Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube
< #SZALÉZI ÉRTESÍTŐ #MEGRENDELŐ >
Magyar Szalézi Értesítő A Szalézi Értesítő története

A Szalézi Értesítő 140 éve

140 éve minden hónapban Don Bosco lapja megérkezik ezernyi otthonba az egész világon. A Bollettino Salesiano 1877 óta hivatalos lapja a szalézi rendnek, amit ingyenesen küldenek mindazoknak, akik figyelemmel szeretnék követni a Szalézi Család tagjainak tevékenységét a fiatalok körében, itthon és a missziókban. A lap, amit Don Bosco alapított, elmeséli a tényeket, eseményeket, eredményeket, elősegíti a Szalézi Család és a megelőző nevelési módszer és az alapító karizmájának terjedését az egész világon.

A Szalézi Értesítő (Bollettino Salesiano) mindmáig a nagy Szalézi Család lapja, a szerzeteseké és munkatársaké egyaránt. Don Bosco a „cselekvés újságjának” nevezte. Azért alapította, hogy egyrészt minél jobban megismertesse fejlődő intézményeit, másrészt, hogy erkölcsi és anyagi támogatást szerezzen számukra, követőket találjon, s megszervezze a jó erőket egy igazi, nemes cél, az elhagyott, szegény ifjúság megmentése érdekében.(Dr. Lukács István: A fiúk apostola, 245 o.) „A Don Bosco alapította Szalézi Értesítő terjeszti a szalézi lelkiség és tevékenység ismeretét, különösen a missziós és nevelői tevékenység terén. Érdeklődik az ifjak problémái iránt, bátorítja az együttműködést, igyekszik hivatásokat ébreszteni. Ezen felül a Szalézi Család különböző csoportjai számára a formáció eszköze és az egység köteléke. Az Egyetemes Főnök és Tanácsa útmutatásai szerint szerkesztik különböző kiadásokban és nyelveken.” (Általános Szabályzatok 4.41)

Előzmények

Don Bosco ez első folyóiratának címe L’ Amico della gioventú – Az ifjúság barátja. A szabadkőműves mozgalom és a protestánsok támadásai arra késztették Don Boscót, hogy egymás után írásban adja ki a véleményét. 1853-ban jelenik meg a Letture Cattoliche – Katolikus Olvasmányok című könyvsorozata. A Szalézi Társaság Alapszabályainak első megfogalmazásában, amely 1858-ban felterjesztettek IX. Piusz pápának, ezeket találjuk: „Mind élőszóval, mind sajtó útján gátat kel, hogy vessünk az erkölcstelenségnek, amely minden úton – módon igyekszik befurakodni a kevésbé műveltek és tanulatlanok közé.” Don Bosco 1876-ban a szalézi munkatársak részére kiadott szabályzatban azt a feladatot tűzte ki, hogy „a vallástalan rossz sajtó ellen vonultassák fel a jó sajtót, jó könyvek, fűzetek, bármi nemű nyomtatványok terjesztése által.”

A Bollettino

Ugyanebből a célból hozta létre a Bollettino Salesiano című folyóiratot.
1875-ben Don Bosco kiadja az első szalézi havilapot Bibliofilo Cattolico - Bollettino Salesiano Mensuale (Katolikus Könyvbarátok – Szalézi Havilap) címmel, majd 1877-ben radikális változtatásokat eszközöl a lapon: nyolc nagy, kéthasábos oldalon jelennek meg a hírek és az újdonságok, elsősorban szalézi tartalommal. A könyvek listája egy mellékletben jelenik meg.
Ugyanebben az évben Don Bosco így fogalmazta meg a lap lényegét:
„A Bollettino lényege, hogy ismertté tegye a szaléziak munkáját amennyire csak lehetséges, és kifejtse annak valódi jelentőségét és lényegét. Mindig segítségünkre lesz abban, hogy adományokat szerezzünk a munkánkhoz és megnyerjük az emberek jóindulatát intézeteink számára. A kiadvány biztosítja majd a nyilvánosságot minden vállalkozásunknak. Ha megbukik, gyengül vagy csődbe jut, a vállalkozásaink is erre a sorsra jutnak majd. A lehető legtöbb olvasóhoz kell eljuttatni és ingyenesen kell terjeszteni.”

A Bollettino Salesiano olvasmányos, újságírói stílusban beszámolt a legújabb eredményekről, az új napközi otthonokról, árvaházak, műhelyek, kollégiumok és iskolák alapításáról. Foglalkozott a gyermeknevelés kérdéseivel, a szalézi szellem kialakításának aszkétikus eszközeivel, de érintette a világegyház nagy problémáit is. A missziók, a bennszülöttek életéről, szokásairól szóló cikkeivel, riportjaival és temérdek eredeti fényképével megbecsülhetetlen szolgálatot tett a nép- és földrajztudománynak is. Nem tűnik tehát túlzásnak a Gazette di Torino 1879. augusztus 15-i számának megállapítása: Don Bosco „fölér ezer katolikus újságíróval”. (Dr. Lukács István: A fiúk apostola, 245 o.)
1878-ban a lap felveszi a „Bollettino Salesiano” nevet. Az előfizetési díj névlegesen 3 líra volt, de nem volt kötelező fizetni érte, így egy idő után teljesen ingyenessé vált. Don Bosco újságja 1879-ben már franciául, 1880-ban pedig spanyolul is megjelent. Napjainkban több mint 30 nyelven jelenik meg (angolul 1892, németül 1895, lengyelül 1897, portugálul 1902, magyarul 1903, litvánul 1927-ben jelent meg először), 54 különböző kiadásban.

Don Bosco álma tehát megvalósult: a Bollettino Salesiano átfogja az egész világot, és jóval megelőzte a híres Reader’s Digest láncolatát.
Don Bosco ötletéhez híven a Bollettino Salesiano a szalézi mű általános sajtóorgánuma lett. 1877-ben mintegy 5000 példányban jelent meg, 9 évvel később a példányszám már 42 000 volt. Napjainkban mintegy 350 000 családba viszi el Don Bosco lelkületét, betekintést nyújt a szalézi világba és megismerteti a világgal a szalézi világszemléletet.
Don Bosco halála előtt három évvel, 1885. március 19-én körlevélben sürgette a sajtó felkarolását. Nyomdákat is alapított, amelyek a növendékek szakmai képzését, másrészt a jó sajtó előmozdítását szolgálták. Az első nyomdát 1861-ben alapították, majd jön a többi: Genova-Sampierdarena, Nizza Marittima, Barcelona, Marseille, Montevideo…és 1925-ben hazánkban, a rákospalotai Don Bosco Művek nyomdája.

115 éve a magyar Szalézi Értesítő az elsők között

Az első magyar szalézi kiadványok 1902-ben jelentek meg: négy ismertető füzet „Don Bosco és műveinek ismertetése” címmel a Szalézi Társaság kiadásában (Torino, Szalézi Szent Ferenc nyomda) - ezek voltak a híres lila füzetek, majd 1903-tól rendszeresen háromhavonként jelent meg az első magyar nyelvű Szalézi Értesítő (felelős szerkesztő Gambino József). A lapot közel 40 000 példányban postázták Magyarországra. A szerkesztési és a korrektúra munkákat Zafféry Károly áldozópap, az első magyar szalézi végezte Torinóban, és ez állandó jelenlétét igényelte a valdoccói anyaintézetben. Sokat fáradozott azért, hogy Magyarországon is megtelepedjen a Szalézi Társaság és megindulhasson a munka. Lovag Lonkay Antallal ők ketten tették a legtöbbet a kezdeti időkben a Társaságért.
Két évvel a szaléziak magyarországi letelepedése előtt, 1911-ben, amikor a cavagliai Szent István Magyar Intézet tízéves fennállását ünnepelte, a Szalézi Értesítő 12 000 példányban forgott közkézen Magyarországon és a szalézi munkatársak száma több ezer volt.
1912-ben a szaléziak küszöbön álló magyarországi letelepedését lelkes cikksorozatok készítik elő a Szalézi Értesítőben Várady püspök, Viszolajszky esperes és Szuszai Antal tollából.
A Szalézi Értesítő szerkesztése és kiadása, amit éveken keresztül megszakítás nélkül végeztek, a világháború kitörésekor, 1914-ben a papírhiány és a külföldi olasz sajtó bejövetelének megakadályozásával megszakadt. 1915-ben Olaszország május 23-i hadüzenetével megszűnnek a magyar szaléziak kapcsolatai a torinói főelöljárókkal. Még a hadüzenet előtt (május 16-án) Albera Pál rendfőnök egy hosszabb körlevélben búcsúzik el a magyar szalézi munkatársaktól. Sajnálja a levelezés megszűnését, a Szalézi Értesítő ideiglenes felfüggesztését, majd beszámol arról, hogy minden szalézi intézetben a békéért ostromolják az eget.
1917. január havával a Szalézi Értesítő pótlásaként a Szalézi Hírek indulnak meg a szalézi munkatársak és jótevők tájékoztatására, majd később a Don Bosco Szalézi Értesítő című füzeteket. E folyóiratok általában négyszer jelentek meg évente és a nehéz anyagi gondokkal küzdő tartomány időnként egyáltalán ki sem adhatta.
1926-ben a Szalézi Értesítő huszadik évfolyamába lép. Első száma már a rákospalotai intézet házi nyomdájának első nagyobb gépein készült. Nagy öröm, hogy Don Bosco lapja az ő első magyar nyomdájában látott napvilágot. Az Értesítő tartalma igen változatos volt. Híranyagának legnagyobb részét a torinoi anyaházból kapta, de közvetlenül összeköttetésben állt az egyes missziós házakkal is. A lap szerkesztői és munkatársai maguk a szalézi atyák voltak. De besegített egyes kiváló is, akik között a legtöbbet dolgozott az 1934-ben elhunyt dr. Hauber Aladár államvasúti főintéző.
Ebben az időben a Szalézi Értesítő havonta jelent meg. A Magyar Katolikus Almanach II. évfolyamának 1928-as hivatalos adatai szerint 17 000 példányban adták ki, de voltak olyan évek is, amikor a példányszám elérte a harmincezret is. Ez a nagy példányszám hatalmas propagandát jelentett a nyomda egyéb kiadványainak is. A Szalézi Értesítőnek köszönhették, hogy még másik három folyóiratot és igen sok aszketikus és ifjúsági könyvet is kiadhattak és szép eredménnyel forgalomba hozhattak. A Szalézi Értesítő kisebb-nagyobb változtatásokkal 1948-ig folyamatosan megjelent, amikor Magyarországon a szerzetesrendeket az állami hatóságok feloszlatták. Azután jött a néma csend. Évtizedekig. Tudjuk, Don Bosco nagy Családja akkor sem volt tétlen. Egy-egy besurranó Bollettino a külföldön élő kedves rendtársak jóvoltából hozta a híreket…

„Olyan időket élünk, amikor a munkánkra nagy szükség van. A világ elanyagiasodott, ezért dolgoznunk kell és mindazt a jót, amit teszünk, meg kell ismertetnünk a világgal. Ha valaki csodát művel, közben éjt nappallá téve imádkozik, de ki sem mozdul a házból, ezzel nem győzi meg a világot. A világnak látnia kell a jót, hogy ez megragadja.”(MB 13,126)

Ezek a szavak, melyeket maga Don Bosco jegyzett le, amikor lapját, a Bollettino Salesianót 1877-ben útjára bocsátotta. Azóta mérete és címlapja többször is változott, de a tartalma és célja mindig ugyanaz maradt, aminek Bosco Szent János alapította: a nagy család, a Szalézi Család tagjai összefogásának előmozdítása az eredmények bemutatásán keresztül, a tevékenységek, a tervek, a megvalósítás módozatainak ismertetésével. Mert ez a Szalézi Értesítő.

Előző lapszámok
Szalézi Értesítő - 2024-1
Szalézi Értesítő - 2024-1
Szalézi Értesítő - 2023-4
Szalézi Értesítő - 2023-4
Szalézi Értesítő - 2023-3
Szalézi Értesítő - 2023-3
Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube