Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Hogyan inspirálta Don Bosco az embereket, hogyan alakított ki kapcsolatokat

Hogyan inspirálta Don Bosco az embereket, hogyan alakított ki kapcsolatokat

Hogyan inspirálta Don Bosco az embereket, hogyan alakított ki kapcsolatokat

2021-11-17 Szerda   |   #Szalézi világ   |   ARCHIVÁLT

kommunikáció  • Don Bosco  •

A tömegtájékoztatásért felelős főtanácsos, Gildasio Mendes atya havonta egy, összesen tíz cikkben tárgyalja a „Don Bosco és a digitális-virtuális valóság” témát, ezek közül a harmadik a fiatalok szentje kommunikációjának egy másik sajátos aspektusával foglalkozik, mégpedig azzal, hogyan tudott a tartalmas személyes kapcsolatok kialakításának köszönhetően oly sok embert inspirálni. Íme Mendes atya elmélkedése:

„Hogyan inspirálta Don Bosco az embereket, és hogyan alakított ki személyes és hatékony kapcsolatot a fiatalok nevelésében”

A kommunikáció az emberek inspirálásának művészete!

A jó kommunikátor az, aki személyes és hatékony kapcsolatot hoz létre másokkal.

A kommunikáció a kommunikátortól mindig nagy mértékben megköveteli a jó előadói és kapcsolatteremtési képességet. Legyen ez akár rádión, tévén, interneten, újságon, tanításon, prédikáción keresztül, a kommunikátornak olyan jelenlétre van szüksége, amely győz, meggyőz, hűséges marad hallgatóságához, és valami olyasmit kommunikál, ami érinti az emberek életét. 

A mi kommunikációs módunkban a digitális és a virtuális valóság univerzumában az emberi kapcsolat alapvető fontosságú. A kapcsolatokon keresztül jelenlétet teremtünk az emberek életében.

Jelenlét!

A kommunikáció művészete nem csak technikákról, trükkökről, kifinomult eszközökről szól, amelyekkel elérhetjük az emberek szívét és elméjét. Talán ez az oka annak, hogy a sok kommunikációs eszköz ellenére néhány nagyszerű vezetőnek nehézséget okoz a kommunikáció és az emberek megnyerése. A kommunikáció nem egyszerű dolog. Ez a szívhez, az értékekhez és az attitűdökhöz kapcsolódik, amelyek érintik az emberek felfogását és életét. Mindenekelőtt a hatékony jelenlétről szól!

A jelenlét az erős és tartós kapcsolatok létrehozásának képességéről szól. Ahhoz kapcsolódik, hogy megérintjük más emberek életét a kommunikátor által megélt és javasolt értékeken és ideálokon keresztül. A jelenlét a hitelességről szól, azt gondoljuk, amit mondunk, kimondjuk, amit gondolunk, és hűsek vagyunk ahhoz, amit teszünk és hiszünk.

A hatékony jelenlét azzal a képességgel függ össze, hogy képesek vagyunk magunkhoz vonzani az embereket, megnyerni őket, pozitív választ kapni tőlük arra, hogy megteszik, amit javasoltunk. A jelenlét más emberek életének befolyásolásához kapcsolódik a vezető által megélt és javasolt értékeken és ideálokon keresztül. A jelenlét a pedagógus és a kommunikátor hitelességéről szól.

A kapcsolatok kialakításának és az érzelmi jelenlét megteremtése képességének ezt a perspektíváját tekintve milyen volt Don Bosco érzelmi jelenléte fiataljai és kora többi embere körében?

Don Bosco egy nevelő kommunikátor volt, aki mély jelenléti élményt élt át fiataljai és azok között, akikkel találkozott. Don Bosco szeretetteljes, mély és valódi jelenléte óriási hitelességet adott neki abban a tekintetben, amit hitt, álmodott és el akart érni. Affektív és cselekvő szeretete óriási hitelességet és tekintélyt adott neki.

Don Bosco a fiatalok nevelőjeként szerzett személyes tapasztalatai alapján élte meg, tanította és írta le, hogy a jelenlét az emberi kapcsolatok egyik legfontosabb kifejeződése. 

A Don Bosco teljes megelőző módszere ezen az alapvető pilléren alapul: a jelenléten! De fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy miért olyan fontos a jelenlét ebben az értelemben, és hogyan kapcsolódik a jelenlét azokhoz az értékekhez és jövőképhez, amelyet valaki él és képvisel?

A kérdés megválaszolásához szeretnék itt hivatkozni egy tanulmányra, amelyet AMY CUDDY szociálpszichológus végzett Presence - Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges (magyarul: Jelenlét – Így beszél a tested címmel jelent meg)  című könyvében. (New York: Little Brown and Company, 2015)

Cuddy kijelenti, hogy:

Ha az emberek valóban hisznek a javaslattevők projektjének értékében és lehetőségeiben, akkor elkötelezik magukat a megvalósítás és még jobbá tétel mellett (32. o.).

Számára a meggyőzés és az elköteleződés generálásának képessége az egyén önbecsüléséből és önbizalmából, a kommunikátor az általa gyakorlatba ültetett értékekről való meggyőződéséből fakad.

Emberek, akiknek szilárd önbizalmuk van, rugalmasabbá és nyitottabbá válva mindig találnak biztonságos és hatékony módszereket a kihívások és kapcsolatok kezelésére (33. o.).

A jelenléttel kapcsolatban ennek a kutatónak az alapvető szempontja az életügyek példája. A kommunikáció a tanúságtételről, a történetmesélésről szól, amely igaz tapasztalatból fakad, és mélyen megérinti az embereket.

Nézzük meg ebből a szemszögből Don Bosco életének néhány aspektusát.

Don Bosco olyan ember, akinek nagy története van a hitről, a szegénységgel, a veszteséggel, a felnőtté válás nehézségeivel való küzdelemről. Vegyük például a sok helyzet közül, amivel szembesült, az édesapja halála után elszenvedett fájdalmat, nagy barátja, Calosso atya és Jónás elvesztését. Ami felhívja figyelmünket, az Don Bosco erős hite, hogyan értelmezi életét az Isten szeretetében és gondviselésében vetett állandó bizalom szempontjából. Élete megható példa mások számára!

Ezenkívül Don Bosco legyőzi a nehézségeket, és a mások iránti mély szeretet emberévé növekedik fel. Gyerekkorától kezdve, küzdelmei közepette kialakul benne a mélységes szeretet, a törődés, a gyengédség és a jótékonyság érzése.

Don Bosco magával a hatékony és affektív jelenlétével vonzotta az embereket magához és a víziójához. Minden álom, amit Don Bosco mesélt, valóra vált, valósággá, hitelessé vált, és képes volt megerősíteni és hitelessé tenni projektjét, mint nevelő és a Szalézi Kongregáció alapítója.

Don Bosco biztos érzelmi hivatkozás a fiatalok számára. Papként és nevelőként és kommunikátorként Jézus Krisztus nevében szeret. Jelenléte Isten szeretetének jele volt a fiatalok iránt.

Giovanni Battista Francesia, az egyik szalézi az ő idejéből bemutatja, hogyan érezte magát Don Bosco szeretetében, és hogyan változtatta meg és adott értelmet ez a szeretet az életének, hogy olyan hivatkozása volt a szeretetre, mint Don Bosco:

Láttam őt, ismertem. Ő szeret engem, én szeretem őt.

Cuddy szerint azok az emberek, akik bíznak magukban, teljesen és valóban jelen vannak mások előtt, és erős és pozitív hatással vannak másokra:

Az a személy, akinek van önbizalma, képes jelen lenni mások előtt, meghallgatja mélyreható nézőpontjaikat és vágyaikat, és úgy integrálja ezeket az emberekről alkotott nézeteiket, hogy mindenki számára értékeket és lehetőségeket teremtsen (33. o.).

Ahhoz, hogy valaki ilyen inspiráló és hitelességet generáló attitűddel legyen jelen, kell az érzelmek, gondolatok, arckifejezés, attitűd és viselkedés koherenciája. Ennek a harmonizációnak összhangban kell lennie azokkal az értékekkel, amelyekben hisznek és amelyeket tapasztalnak.

Cuddy szerint:

Ihletet kapunk, amikor valódi történeteket hallgatunk olyan emberekről, akik nehézségekkel, szegénységgel, veszteséggel, szenvedéssel és más olyan problémákkal néznek szembe, amelyek szenvedést okoznak az embereknek, de ugyanakkor erőt találnak, és életüket a problémák leküzdésére és felépülésre irányítják. Ezek a történetek mindig inspirálnak bennünket (283. o.).

A jelenlét nem könnyű! Hiteles és teljes hozzáállást követel meg az embertől. Ennek az ellenkezője is igaz: ha nem vagyunk hitelesek, projektjeink kétértelműek, vagy hamis érzelmeket mutatunk, vagy elrejtjük azokat, akkor verbális és non-verbális kommunikációnk is kétértelműséget kelt, hiszen a kommunikációt alkotó elemek már nem koherensek. Elveszítjük a perspektívát és a célt. Jelenlétünk gyengül, az üzenet elvész.

Don Bosco már a családja körében megtanulta a hiteles és valódi jelenlét mély érzését. Édesanyja, Margit volt az első, aki átadta neki és nevelte a fiát arra, hogy mit jelent a következetes és koherens jelenlét.

Az Oratóriumi emlékiratok olvasása ebből a szemszögből lehetővé teszi számunkra, hogy azonosítsuk, hogyan élte meg Don Bosco hitelesen a jelenlétet az élet különböző pillanataiban és helyzeteiben. Vegyük példának híres 9 éves kori álmát.

Ha egy pillantást vetünk ennek a jelentős álomnak a pszichodinamikájára, feltárul egy Bosco János, aki nagyon is jelen van, hiteles, hű az érzéseihez, és teljes mértékben részt vesz a párbeszédben az előkelő személyekkel. A kimondott szó és az álomban megjelenő képek között, az elbeszélés hitelességében és reakcióival, attitűdjeivel egyidejűleg összhang és koherencia van.

Amikor például elmeséli apja, barátja, Comollo, vagy spirituális vezetője, Calosso atya elvesztését, az elbeszélés egy olyan Don Boscót fejez ki, aki nagyon összpontosít a belső világára, szabadon kifejezheti valódi érzéseit, valódi érzelmeit, hiteles önfelfogását.

Amikor a szegénységről beszél, amit a családja átél, egyértelműen kifejezi a család elfoglaltságait. Amikor elveszíti barátját, Comollót, szinte drámai módon írja le érzelmi állapotának gyötrelmét.

Amikor leírja örömeit és győzelmeit, Don Bosco kimutatja hálás és nyílt szívét. Amikor a barátság, a játék, a zene öröméről beszél, szabadon fejezi ki érzéseit.

Kommunikációs módja hitelessé, egésszé, teljessé, igazzá válik. Ez a teljes hozzáállás az, ami az üzenetet természetes és igaz kifejezésévé teszi annak, aki azt közli.

A szerető jelenlétéből, valamint abból a képességéből, hogy hiteles és affektív, hatékony referenciaként szolgáljon, kifejleszti azt a képességet, hogy egy keresztény életre vonzza a fiatalokat, hogy szaléziak legyenek és együtt dolgozzanak vele. A jelenléthez azonban több kell: tanúságot tenni egy életről, amely mély és áldozatos szereteten alapul.

Don Bosco olyan ember volt, aki a szeretetének kifejezésében nem ismert határokat. Don Bosco számára a szeretet annyit jelentett, mint lélegezni, élni, nevelni, álmodni és dolgozni. Leveleiben, írásaiban, a szaléziaknak és sok más szerzetesnek, papnak és laikusnak szóló ajánlásaiban mindig a szeretet állt lelkiségének és pedagógiájának középpontjában.

Az egyik legélénkebb és legerőteljesebb tanúságtételt arról, hogy Don Bosco mennyire szeretett, Paolo Albera atya, második utódja tette. A szaléziakhoz írt egyik körlevelében (Torino 1922) leírja, hogyan érezte Don Bosco szeretetét:

Don Bosco egyedülálló módon szeretett minket, ami tipikusan az övé volt: olyan ellenállhatatlanul elbűvölte az embert, amit szavakkal nem lehet kifejezni vagy megértetni azok számára, akiknek nem volt lehetőségük átélni ezt.

Albera atya így folytatja:

Szeretete vonzotta, meghódította és átalakította a szívünket. Magához vonzott bennünket a természetfeletti szeretet teljessége, amely a szívében égett, és amely lángjaival magába szívta és egyesítette ugyanannak a szeretetnek az Isten keze által q szívünkben keltett apró szikráit.

Don Bosco, mélyen emberi, mélyen szent, hatalmas és mély látomást ad nekünk nagyságáról, belső énérzetéről, Isten és a fiatalok iránti szeretetéről.

Emberként, kultúránktól, nyelvünktől és életkorunktól függetlenül hajlamosak vagyunk megbízni azokban a kommunikátorokban, akik szívből beszélnek, akik szavaikat és érzéseiket koherens módon összekapcsolják, hatékonyan jelen vannak, nem félnek valódi és igaz kapcsolatok kialakításától. A kommunikáció arról szól, hogy valódi tapasztalatból és igazat beszélünk.

Don Bosco kommunikátor volt, aki mindig a belső istentapasztalatából beszélt, és valóban következetes volt abban a küldetésben, amelyet Isten ajándékozott neki, hogy szeresse a fiatalokat és törődjön velük. Nyitottsága Isten kegyelmére és szeretetére, valamint az emberségről és szentségről tett tanúságtétele kommunikációs és nevelési módjának legerőteljesebb üzenete. Pietro Brocardo, aki remekül ír Don Bosco emberségének és szentségének integrációjáról, kijelentette:

 

Emberi gazdagsága olyan harmonikusan integrálódott a szentséggel, hogy az szinte a szentség szentségévé vált, és a kegyelmi ajándékok, amikor megnyilvánultak, olyanok voltak, mint emberségének dicsőítése ( Don Bosco Deeply Human, Deeply Holy , 45. o., portugál kiadás, 1986)

Don Bosco kommunikátorként referenciaként szolgál korának, valamint korunk digitális és virtuális valóságának. Ha korábban a fiataljai között nevelő és kommunikatív atyaságával mélyen jelen volt, akkor ma mindannyiunkban jelen van, akik kommunikálunk, és hatékonyan jelen vagyunk a mai fiatalok életében.

 

ANS-Róma/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Az Egyház jövője a metaverzumban

Az Egyház jövője a metaverzumban

#Aktuális 2023-09-17, Vasárnap

Mi a jövője az Egyháznak a metaverzumban? Maciej Makuła szalézi atyának, a Tömegtájékoztatási Szektor tagjának cikkéből szemlézünk, amelyben arra hív..

Fedezzük fel a szalézi bíborosokat: Giovanni Cagliero (1838-1926)

Fedezzük fel a szalézi bíborosokat: Giovanni Cagliero (1838-1926)

#Szalézi világ 2023-09-13, Szerda

Az első szalézi, akit bíborossá kreáltak, Giovanni Cagliero volt, Don Bosco honfitársa, aki az Ifjúság Szentjéhez hasonlóan Castelnuovo d Astiban (ma..

Don Bosco testvérei

Don Bosco testvérei

#Aktuális 2023-08-30, Szerda

Amikor a Bosco család, az „I Boschetti” 1817-ben beköltözött a Bosco Szent János minden tisztelője által jól ismert kis házba a Becchi tanyán, a családot..

Don Bosco nevelési kultúrája

Don Bosco nevelési kultúrája

#Magyar Tartomány 2023-08-28, Hétfő

Még néhány nap és ismét kezdődik a tanítás. Derosi Raja atyát tanulási vágya most egy évre Rómába vitte, ahol olasz nyelven folytatja tanulmányait - onnan..

Rosmini és Don Bosco „katekéták” - a nyerő kombináció

Rosmini és Don Bosco „katekéták” - a nyerő kombináció

#Aktuális 2023-08-23, Szerda

Don Bosco, az Ifjúság Szentje és a reformáló apát, Rosmini találkozásának történetét Don Giovanni Battista Lemoyne szalézi atyától, Don Bosco egyik..

Címkék

 • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • ...
Összes címke
< Mogyoród - 21. Falka József Kántor Atya Csocsó Bajnokság Szalézi szavak – Krisztus Király vasárnapja – Nem ebből a világból való >