Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Egyház / Jézus nem a teljesítmény, hanem a megtestesülés Istene

Jézus nem a teljesítmény, hanem a megtestesülés Istene

Jézus nem a teljesítmény, hanem a megtestesülés Istene

2023-12-26 Kedd   |   #Egyház   |   KIEMELT

karácsony  • Ferenc pápa  •

December 24-én, Karácsony vigíliáján este fél nyolckor kezdődött a Szent Péter bazilikában Urunk megtestesülésének éjféli szentmiséje, melyen a homíliát Ferenc pápa tartotta. Beszédében az „egész földkerekség összeírása” keretében értelmezte a hozzánk Fiát küldő Isten teljesen más mentalitását.

Az egész földkerekség összeírásának összefüggésében 

"Az egész földkerekség összeírása" (Lk 2,1). Jézus ebbe az összefüggésbe születik bele, s az evangélium is elidőzik ennél az eseménynél. Megtehette volna, hogy csak röviden említi, ám mégis részletesen szól erről. Ezáltal pedig erős kontrasztot állít elénk: miközben a császár megszámlálja a világ lakóit, Isten rejtett módon lép közéjük; míg a parancsot kiadó a történelem nagyjai közé szeretne emelkedni, addig a történelem Királya a kicsinység útját választja. A hatalmasok közül senki nem veszi észre Őt, csak néhány pásztor figyel fel rá, akik a társadalmi élet perifériájára szorultak.

Az Úr alázattal engedi, hogy őt is megszámlálják

Az adóösszeírás esetében azonban ennél többről van szó. Nincs jó emléke a Bibliában: Dávid király enged a nagy számok kísértésének és az önelégségesség beteges igényének, mert épp azzal követett el hatalmas bűnt, hogy elrendelte a nép összeírását. Tudni akarta, mekkora ereje van, és nagyjából kilenc hónap múltán rendelkezésére állt a kardforgatók száma (ld. 2Sám 24,1–9). Az Úr felháborodott, és nagy szerencsétlenség sújtotta a népet. A mai éjszakán azonban „Dávid fia“, Jézus, miután kilenc hónapot töltött Mária méhében, megszületik Betlehemben, Dávid városában. Nem ró ki büntetést az összeírás miatt, hanem alázattal engedi, hogy őt is megszámlálják. Egy lesz a sok között! Nem egy megdühödött és büntető isten áll előttünk, hanem egy irgalmas Isten, aki megtestesül és gyengén lép be a világba. Ez a  híradás jár előtte: «békesség a földön az embereknek» (Lk 2,14). A mi szívünk is Betlehemben van ezen az estén, ahol a háború vesztes logikája még mindig visszautasítja a béke Fejedelmét. Ma is dörögnek a fegyverek, s ez ma is lehetetlenné teszi neki, hogy szállást találjon a világban (vö. Lk 2,7).

Jézus útja: nem összeírás, hanem a megtestesülés révén keres meg bennünket

Az egész földkerekség összeírása végső soron megmutatja nekünk egyfelől azt a túlságosan is emberi eseménysort, amely végigvonul történelmünkön: egy olyan világ történéseiről van szó, amely hatalomra és erőre, hírnévre és dicsőségre áhítozik, ahol mindent sikerben és eredményben, kódjelekkel és számokkal mérnek. Nem más ez, mint a teljesítmény megszállottsága. Ám ugyanakkor ebből az összeírásból bontakozik ki Jézus útja, aki eljön, hogy a megtestesülés révén keressen meg bennünket. Nem a teljesítmény istene, hanem a megtestesülés Istene. Nem erővel, felülről küzdi le az igazságtalanságokat, hanem alulról és szeretettel; nem határtalan erővel tör be, hanem korlátaink közé száll alá; nem elkerüli a törékenységeinket, hanem magára veszi azokat.

Jézus mindenkiért született, az egész földkerekség összeírásának az idején

Testvéreim, ezen az éjszakán megkérdezhetjük magunktól: mi milyen Istenben hiszünk? A megtestesülés vagy a teljesítmény Istenében? Fennáll ugyanis annak a veszélye, hogy az Isten pogány eszméjével a fejünkben éljük meg Karácsonyt, mintha egy égben lakozó hatalmas uraság lenne; egy olyan istenség, aki a hatalommal, az evilági sikerrel és a fogyasztás bálványimádásával lép frigyre. Mindig visszatér egy távolságtartó és sértődékeny isten hamis képe, aki jól bánik a jókkal és megharagszik a rosszakra. Egy magunk képére formált isten képe ez, aki csak arra jó, hogy megoldja nekünk a problémáinkat és megszabadítson a rossz dolgoktól. Ő azonban nem használ varázspálcát, nem a „mindent és azonnal“ kereskedelmi istensége; nem egy gombnyomással ment meg minket, hanem közel jön hozzánk, hogy belülről változtassa meg valóságunkat. És mégis mennyire mélyen gyökerezik bennünk egy távoli és mindent ellenőrző isten világias eszméje, aki hajthatatlan és hatalmas, aki segíti az övéit, hogy legyőzzék a többieket! Nagyon is belénk gyökerezett ez a kép. De ez nem így van: Ő mindenkiért született, az egész földkerekség összeírásának az idején.

A végtelen, értünk végessé lesz, a nagy kicsivé, az igaz lakást vesz igazságtalanságainkban

Tekintsünk tehát az «élő és igaz Istenre» (1Tessz 1,9): Őrá, aki túl van minden emberi számításon, és mégis engedi, hogy megszámláljuk őt; Őrá, aki azáltal hozza el a történelem forradalmát, hogy lakást vesz benne; Őrá, aki olyannyira tisztel minket, hogy még azt is megengedi, hogy visszautasítsuk Őt; Őrá, aki azáltal törli el a bűnt, hogy a vállaira veszi; aki nem megszünteti a fájdalmat, hanem átalakítja; aki nem mentesít minket életünk nehézségeitől, hanem a nehézségeknél nagyobb reménységgel ajándékozza meg életeinket. Annyira át akarja ölelni az életünket, hogy Ő, a végtelen, értünk végessé lesz; a nagy kicsivé; az igaz pedig lakást vesz igazságtalanságainkban. Testvéreim, íme, a karácsonyi ámulat: nem a giccses érzelmek és a világi kényelem keverése, hanem Isten hallatlan gyöngédsége, aki megtestesülése által menti meg a világot. Tekintsünk a Gyermekre, nézzük jászolát, nézzük bölcsőjét, amit az angyalok «jelnek» neveznek (Lk 2,12): ez valóban Isten arcának kinyilatkoztató jele, aki maga az együttérzés és irgalom, aki mindig és csakis a szeretetben mindenható. Közel jön, gyengéd és együttérző, ez Isten létmódja: közelség, együttérzés, gyengédség – tette hozzá szabadon a pápa. 

Isten az emberlétünk teljes mélységéig belépett abba

Testvéreim, essünk ámulatba, mert „testté lett“ (vö. Jn 1,14). Test: ez a szó felidézi törékenységünket. Az evangélium arra használja, hogy elmondja: Isten az emberlétünk teljes mélységéig belépett abba. Miért ment el ilyen messzire? – kérdezhetjük. Azért, mert mindenestül érdekeljük őt, mert annyira szeret minket, hogy minden másnál értékesebbnek tart bennünket. Testvérem, Isten szemében — aki az összeírás idején változtatta meg a történelmet — nem egy szám vagy, hanem egy arc; neved az Ő szívébe van írva. Ám lehet, hogy te mégis rossz érzéssel éled meg ezt a Karácsonyt, mert a szívedre, a megkívánt szintet el nem érő teljesítményeidre, az ítélkező és meg nem bocsátó világra nézel. Azt gondolod, hogy nem mennek jól a dolgaid, az elégtelenség és az elégedetlenség érzése tölt el törékenységeid, bukásaid és problémáid és bűneid miatt. Kérlek szépen, a mai napon engedd át a kezdeményezést Jézusnak, aki ezt mondja neked: „Érted testesültem meg, érted lettem olyanná, mint te“. Miért maradsz szomorúságod börtönében? A nyájukat hátrahagyó pásztorokhoz hasonlóan lépj ki melankóliád köréből s öleld át a Kisded Isten gyöngédségét! Tedd ezt álarc és páncél nélkül, vesd Rá gondodat, és Ő majd gondoskodik rólad (vö. Zsolt 55,23): Ő, aki megtestesült, nem sikeres teljesítményeket vár tőled, hanem nyitott és bízni kész szívet. Te pedig Őbenne fedezed majd fel, ki is vagy valójában: Isten szeretett fia, Isten szeretett leánya! Most már hihetsz neki, mert ma éjjel világra jött az Úr, hogy megvilágosítsa életedet. Szemei irántad érzett szeretettől csillognak. Nehéz nekünk elhinni ezt, hogy az Isten szemei nekünk szóló szeretettől csillognak.

Karácsony szereplői nem beszélnek, hanem imádnak

Igen, Krisztus nem a számokat, hanem az arcokat nézi. Ám ennek a mindig elfoglalt és közönyös világnak az őrült rohanása közepette ki az még, aki Őrá néz? Betlehemben sok embert hatott át az összeírás bódulata, jöttek-mentek, megtöltötték a szállásokat és a fogadókat, a többről meg a kevesebbről beszéltek — de csak néhányan voltak közel Jézushoz: csupán Mária és József, a pásztorok, majd a bölcsek. Tanuljunk tőlük! Jézusra szegezett tekintettel állnak, Őfelé fordult szívvel. Nem beszélnek, hanem imádnak. Ez az Éjszaka testvéreim, az imádás ideje.

Az imádás útján lehet befogadni a megtestesülést. Jézus, az Atya Igéje ugyanis csöndben testesül meg életeinkben. Tegyünk úgy, mintha mi is Betlehemben, vagyis „a kenyér házában“ lennénk: Őelőtte, az élet Kenyere előtt állunk. Fedezzük fel újra az imádást, mert az imádás nem időveszteség, hanem annak megengedése, hogy Isten lakást vegyen a mi időnkben. Így kivirágzik bennünk a megtestesülés magja, mi pedig együttműködünk az Úr művével, aki kovászként változtatja át a világot. Közbenjárás ez, helyreállítás, annak megengedése, hogy Isten kiegyenesítse a történelem útját. A hősies vállalkozások nagy elbeszélője írta a fiának: «Átadom neked a legnagyobb dolgot a világon, amit szeretnünk kell: az Oltáriszentséget. Ebben megtalálod a vonzást, a dicsőséget, a tiszteletet, a hűséget és minden földi szeretet igaz útját» (J.R.R. Tolkien, 43. levél, 1941. március).

Ezen az éjszakán a szeretet megváltoztatja a történelmet. Add, Uram, hogy higgyünk szereteted erejében, ami annyira más, mint ennek a világnak az ereje! Urunk, add, hogy Máriához, Józsefhez, a pásztorokhoz és a bölcsekhez hasonlóan mi is köréd gyűljünk, hogy imádjunk Téged! Ha Általad mind inkább hasonlóvá leszünk Hozzád, akkor tanúságot tudunk majd tenni a világ előtt a te arcod szépségéről! – zárta a karácsonyi éjféli mise homíliáját  Ferenc pápa. 

 

A homília szövegét fordította: Dr. Török Csaba atya, teológia tanár  

vaticannews.va/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

„Ne hagyj el öregkoromban”  - a nagyszülők és idősek negyedik világnapjára

„Ne hagyj el öregkoromban” - a nagyszülők és idősek negyedik világnapjára

#Aktuális 2024-07-04, Csütörtök

Azáltal, hogy negyedik alkalommal is megtartjuk a nagyszülők és idősek világnapját, ez a világnap egyházi közösségeink életének fontos programjaként..

Pápai üzenet: A sport a találkozás és a testvériség helye

Pápai üzenet: A sport a találkozás és a testvériség helye

#Egyház 2024-05-28, Kedd

Ferenc pápa üzenetet küldött a Sport és Spiritualitás témájáról szervezett nemzetközi konferenciára, amelyben megismételte azt a meggyőződését, hogy az..

Ferenc pápa üzenete a gyermekek I. világnapjára

Ferenc pápa üzenete a gyermekek I. világnapjára

#Egyház 2024-05-27, Hétfő

Március 2-i keltezéssel tették közzé Ferenc pápa üzenetét, mellyel május 25-én Rómában a Szent Péter megnyitja a Gyermekek első világnapját. A Szentatya..

Ferenc pápa találkozója a gyerekekkel

Ferenc pápa találkozója a gyerekekkel

#Egyház 2024-05-15, Szerda

Mi a boldogság, és hogyan élhetünk mind testvérekként? Mi a háború, és miért fontos a béke? A nagyszülők és az unokák közötti kapcsolat, és annak..

Ferenc pápa: Reményre van szükség

Ferenc pápa: Reményre van szükség

#Egyház 2024-05-11, Szombat

A pápa vezette a Mennybemenetel ünnepén tartott vesperást, miután felolvasták a 2025-ös szentévet meghirdető bullát. A pápa homíliájában a „remény”..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Vatikán – Vatikáni karácsonyi koncert az utcán élő lányok megsegítéséreA pápa karácsonyi Urbi et Orbi üzenete:Örömünk oka, hogy Isten gyermekei vagyunk >